Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Consiliul Județean Suceava, cu sediu în municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.36, județul Suceava, tel. 0230/210148 website: www.cjsuceava.ro, email: contact@ cjsuceava.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

  Scopurile și baza legală a prelucrărilor

  În conformitate cu prevederile:

  - Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

  - Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

  - Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare,

  Consiliul Județean Suceava are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

  Consiliul Județean Suceava prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru derularea activităților specifice.

  Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Consiliul Județean Suceava prin direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele din structura sa organizatorică nu poate să-și îndeplinească atribuțiile legale ce-i revin.

  Temeiul legal al prelucrării datelor

  Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Consiliul Județean Suceava), conform articolului 6 din GDPR.

  În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Consiliul Județean Suceava va solicita consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

  Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

  Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Consiliului Județean Suceava este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile desfășurării activității și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice.

  Exemple de date cu caracter personal (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Suceava sunt următoarele:

 • Numele și prenumele asociate cu alte elemente de identificare;
 • Adresa de e-mail personală;
 • Nr. de telefon;
 • Adresa poștală;
 • Adrese rețele socializare ;
 • Locul și data nașterii;
 • Semnătura olografă;
 • Cod numeric personal;
 • Serie și număr BI /CI;
 • Serie și număr permis conducere;
 • Serie și număr pașaport;
 • Serie și număr carduri;
 • Cetățenie;
 • Studii;
 • Profesie;
 • Ocupația;
 • Venit;
 • Situația economico-financiară;
 • Imagine facială;
 • Înregistrări audio/video;
 • Locul de muncă;
 • Înregistrări privind formarea profesională;
 • ID-urile de utilizator;
 • Adresa IP;
 • Adresa Media Acces Control;
 • Situația familială;
 • Date de geolocalizare;
 • Vârsta;
 • Etnie;
 • Convingeri politice;
 • Date referitoare la săvârșirea de infracțiuni;
 • Date despre starea de sănătate;
 • Condamnări penale, sancțiuni, măsuri administrative;
 • Istoric incidente plata.

  Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Suceava, strict în conformitate cu prevederile legale. Consiliul Județean Suceava prin direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți - instituții ori autorități sau din documentele cu caracter public.

  În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

  Datele cu caracter personal furnizate sunt destinate utilizării de către operator (Consiliul Județean Suceava) şi sunt comunicate, după caz, altor instituții/autorități centrale și locale, instanțelor de judecată sau în alte cazuri prevăzute de lege.

  Perioada de stocare a datelor personale

  Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Consiliului Județean Suceava, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

  Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

  Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

  Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Consiliului Județean Suceava.

  Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

  Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.


  Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.